Vznik spolku  a rok 2009 

 

                V Kremnici kedysi pôsobil Uhorský banícky a hutnícky spolok – odbočka Kremnica, ktorý  vznikol 11. novembra 1893. Cieľom spolku bolo rozvíjať baníctvo a hutníctvo, podporovať odbornú literatúru, šíriť odborné vedomosti, pomocou prednášok oboznamovať s pomermi v baníctve a hutníctve. Kremnická odbočka zanikla 18. októbra 1930  na valnom zhromaždení, kde sa rozhodlo o dobrovoľnom rozchode tohto spolku. V roku 1933 bol spolok vymazaný zo spolkového katastra.  

                Dávna história baníctva a staré banské diela ukryté hlboko pod zemou rozprávajú o namáhavej práci niekoľko desiatkok baníckych generácií, preto založiť Kremnický banícky spolok malo svoje opodstatnenie.

 

Apríl  2009  Myšlienka o založení spolku

                Myšlienka o založení baníckeho spolku a obnovení Baníckeho dňa v bývalom slobodnom kráľovskom a hlavnom banskom meste sa zrodila v Banskej Štiavnici 24. apríla 2009 na 5. ročníku Náckovej Štiavnice. Tu v baníckej krčme pri štôlni Glanzerberg sa stretli dvaja rodení Kremničania, Ing. Milan Durbák a Kristián Boldiš. Padla otázka prečo v Kremnici, ktorá má takú bohatú históriu baníctva tieto oslavy zanikli a prečo v Kremnici nie je banícky spolok. V nasledujúcich mesiacoch (v máji a júni) nasledovalo niekoľko stretnutí s Ing. Milanom Durbákom v Banskej Štiavnici  za účelom získavania informácií. 

 

Júl 2009   Stretávanie nadšencov založenia spolku

                    Už od mesiaca júla 2009 sa začala stretávať skupina ľudí ochotných uskutočniť Banícky deň v Kremnici a súčasne založiť aj banícky spolok. Týchto stretnutí sa zúčastňovali: Norbert Boldiš, Ing. Oliver Finka, Ing. Demeter Gacov, Ing. Dušan Roob, Rudolf Gretsch, Ladislav Fusko, Ing. Peter Ďurčo a Darina Salátová. Na týchto stretnutiach sa dohodlo, že Banícky deň sa uskutoční 19.9.2009. Norbert Boldiš začal oslovovať bývalých aj terajších baníkov a oboznámil ich s týmito myšlienkami. Napriek krátkemu času prípravy sa všetko podarilo a deň 19. september 2009 vstúpil do dejín Kremnice ako deň založenia Kremnického baníckeho spolku, ktorý si do svojho programu dal udržiavanie a obnovovanie baníckych tradícií.

 

19. september 2009  Založenie spolku

                Zakladaciu listinu Kremického baníckeho spolku, ktorú podpísali Norbert Boldiš, Ing. Dušan Roob a Ing. Peter Ďurčo, slávnostne pokrstil Erik Sombathy ako zástupca rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Štefan Granec – predseda Malokarpatského baníckeho spolku a Ing. Jozef Karabely ako zástupca Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. V tento septembrový deň podpísalo prihlášky do spolku 12 zakladajúcich členov.

 

15. október 2009   Ustanovujúce Valné zhromaždenie

                Dňa 15. októbra sa uskutočnilo ustanovujúce Valné zhromaždenie, ktoré schválilo stanovy a zvolilo orgány spolku: výbor a kontrolnú a revíznu komisiu na obdobie jedného roka. Za predsedu spolku bol zvolený Norbert Boldiš, za podpredsedov Ing. Dušan Roob a Rudolf Gretsch, za tajomníka Ing. Demeter Gacov, za hospodára Terézia Kriegerová. Na zhromaždení bolo prítomných 33 členov.

               

12. november 2009    Prijatie do Rady Združenia

                    O mesiac neskôr, 12. novembra 2009, sa zástupcovia Kremnického baníckeho spolku, Norbert Boldiš a Ing. Dušan Roob, zúčastnili Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska v Španej Doline. Hneď po založení spolku sme prejavili záujem o členstvo v združení a na toto zasadnutie sme boli pozvaní ako čestní hostia. Zasadnutie sa konalo v sídle Baníckeho bratstva Herrengrund. Naši delegáti zažili veľmi príjemné a srdečné prijatie, v atmosfére bolo cítiť, že všetky ostatné spolky na Kremnicu už dlho čakali. Na záver prebehlo hlasovanie a náš spolok bol oficiálne prijatý do Rady ZBSC Slovenka. Zároveň bol náš spolok na návrh predsedu Rady ZBSC Ing. Malchárka poverený organizáciou letného zasadnutia Rady ZBSC 17. júna 2010 v Kremnici. Toto zasadnutie sa konalo v klube Labyrint.

 

26. november 2009     Skok cez kožu

                Ešte v ten istý mesiac, 26. novembra 2009, nás priatelia z Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku pozvali ako čestných hostí na svoje Valné zhromaždenie. Boli sme tak povediac na skusoch, aby sme čosi „odkukali“ z činnosti ich spolku. Po skončení zhromaždenia naši delegáti si vyskúšali Pivný zákon v praxi na slávnostnom šachtágu. Okolnosti sa náhle vyvinuli tak, že náš podpredseda Ing. Dušan Roob bol slávnostne prijatý do baníckeho stavu skokom cez kožu. Jeho krstným otcom bol náš tajomník Ing. Demeter Gacov, ktorý fuksa Dušana pekne za ľavé ucho priviedol k sudu. Po slávnostnom skoku na návrh Ing. Milana Durbáka prijal slávny semester Dušan meno „Šturcový“.

 

29. november 2009     Návšteva z Novák

                Členovia baníckeho spolku z Novák si naplánovali tematický výlet do Kremnice. Ich hlavným cieľom bola návšteva prepadliska Šturc a položenie kytice kvetov k mohyle baníckeho nešťastia. Privítanie priateľov sa konalo v priestoroch Banského múzea Andrej štôlňa. Po stručnom úvode o histórii nášho bývalého slobodného kráľovského a hlavného banského mesta fárali spolu s Ing. Oliverom Finkom do podzemia. Podzemná prehliadka končila v bývalej odpočivárni baníkov. Po vyfáraní sa priatelia z Novák vydali na túru až do prepadliska napriek daždivému počasiu. Aj tu ich sprevádzal Ing. Oliver Finka, náš odborník na históriu baníctva v Kremnici a okolí.

 

5. december 2009     Šachtág v Pezinku

                 Členovia nášho spolku navštívili priateľov z baníckeho spolku v Pezinku, kde sa zúčastnili aj Svätobarborského šachtágu. Fotografie z tejto akcie sú v našej forogalérii.

 

29. december 2009     Záver roka

                    22 členov nášho spolku sa stretlo v priestoroch Banského múzea Andrej štôlňa, aby  v dobrej pohode pri kapustnici spomínali na zašlú sláva kremnických baní a baníkov a všetci spolu prežili príjemný deň.