Kremnica si pripomenula banícku minulosť

 

        V dňoch 22. – 24.8.2014 sa v Kremnici konalo 7. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Zúčastnilo sa na ňom 565 členov z 37 občianskych združení a neziskových organizácií. Do nášho mesta prišli zahraniční hostia z Maďarska, Poľska a Českej republiky.

 

Myšlienku usporiadať na Slovensku stretnutie zástupcov miest a obcí, v ktorých sa v minulosti vykonávala banská činnosť, sme získali  od našich priateľov v Českej republike, kde sa podobné stretnutie organizuje už 18 rokov. Na Združení baníckych spolkov a cechov Slovenska bolo rozhodnuté usporiadať tieto podujatia pri príležitosti významných výročí organizátorských miest. V tomto roku oslavuje Kremnica 250. výročie návštevy synov Márie Terézie Jozefa II. a Leopolda II. Po Pezinku, Handlovej, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Banskej Štiavnici a Košiciach prišla na rad Kremnica. Všetko sa to začalo pred troma rokmi. V programe Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 6.októbra 2011 v radnej sieni Mestského úradu v Kremnici, bolo pod bodom č.12 zahrnuté „Stretnutie banských miest a obcí Slovenska“. Všetkých 12 prítomných poslancov jednohlasne prijalo uznesenie č.211/1110, v ktorom Mestské zastupiteľstvo deklaruje záujem mesta organizovať Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v roku 2014 v  Kremnici. Zároveň týmto uznesením ukladá mestskému úradu písomne oznámiť uvedený záujem Združeniu baníckych spolkov a cechov Slovenska v termíne do 20.10.2011.  Táto deklarácia bola písomne odoslaná dňa 19.10.2014 spolu s odporúčaním, aby sa toto podujatie konalo v termíne 22. – 24. augusta 2014. Kontaktnou osobou pri príprave podujatia bol zo strany Mestského úradu vtedajší prednosta MsÚ v Kremnici, ktorý túto deklaráciu aj podpísal. Na najbližšom stretnutí Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska 15. novembra 2011 bola táto žiadosť odsúhlasená.

 

            Tohtoročné stretnutie trvalo štyri dni a začalo vo štvrtok registráciou účastníkov. V piatok sa oficiálneho otvorenia 7. stretnutia banských miest a obcí Slovenska zúčastnili: bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková, štátny tajomník MH SR Dušan Petrík, štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz a predseda Hlavného banského úradu Peter Kúkelčík.

 

            Počas prijatia čestných hostí a zástupcov delegácií v Radnej sieni MsÚ bola v záujme udržovania baníckych a hutníckych tradícií, ich obohacovania o nové historické poznatky a tým zachovávania kultúrnych hodnôt baníctva podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska a  Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa (Združením baníckych inžinierov a technikov). Za poľskú stranu dohodu podpísal Marek Przystasz, za slovenskú Erik Sombathy. Je to v poradí už tretia dohoda, prvá bola podpísaná s Maďarskou banícko – hutníckou  spoločnosťou (Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület) v roku 2009 počas Salamandrových dní v Banskej Štiavnici, rok po nej nasledovala dohoda so Sdružením hornických a hutnických spolků České republiky v rámci 3. stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Spišskej Novej Vsi.

 

                

            Súčasťou programu v piatok bolo aj odhalenie pamätnej tabule Bedricha Gayera na budove bývalého archívu, v ktorom tento kremnický montanista strávil veľa času štúdiom dokumentov o baníckej histórii mesta. Tabuľu odhalila podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková a primátorka mesta Kremnica Zuzana Balážová.

         

             Piatkový program bol ukončený tradičnou baníckou akademickou slávnosťou – šachtágom, na ktorom odovzdal Karel Neuberger, 1. místopředseda  Hornicko-historického spolku Stříbro, vyznamenanie za zachovávanie baníckych tradícií dvom členom Kremnického baníckeho spolku – Štefanovi Terlíkovi a Darine Salátovej, podpredsedovi Richardovi Horváthovi odovzdal pre Kremnický banícky spolok pamätný list. www.teraz.sk/regiony/banske-mesta-obce-stretnutie-pavlis/95522-clanok.html  

 

                Sobota začala baníckou omšou v kostole sv. Kataríny, na ktorej nechýbali banícke symboly – kladivko a želiezko, kahanec, zástava. Účastníci stretnutia boli oblečení v tradičných čiernych rovnošatách. Pred oltárom stáli dvaja baníci v aušusníckych uniformách zo Španej Doliny – červené nohavice, biele blúzy, na nohách čierne čižmy, okolo pása ošliador (banícka zásterka) pripevnená na zadok a na hlavách zelené lodičky. Tento druh uniformy si obliekali baníci už od stredoveku na asistovanie pri všetkých bohoslužbách v banských mestách. V okolí Kremnice ju možno vidieť už len na drevenej plastike v kostole na Kremnických Baniach. Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov sú uvedené z Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

      

            Najzaujímavejšou časťou každého stretnutia je sprievod baníkov v slávnostných uniformách. Tento krát bol sprievod  síce kratší ako v iných mestách, kde sa doteraz stretnutia konali, ale zvláštnosťou v tomto prípade bolo, že na čele sprievodu išiel podpredseda Kremnického baníckeho spolku a  oznamoval príchod slávnostného baníckeho sprievodu v slobodnom kráľovskom a hlavnom banskom meste slovami: „Vážení spoluobčania, prechádza okolo Vás vážená sesia baníckych spolkov a cechov.  Žiadam, aby ste ju náležite privítali.“  Pod Dolnou bránou, kde je historický vstup do mesta, oznámil: „Vstup do mesta máme povolený a nikto nám v ňom nebráni“, potom sprievod pokračoval okolo Štefánikovho námestia až po tribúnu.

Počas slávnostného programu na Štefánikovom námestí  odovzdal štátny tajomník MH SR Dušan Petrík trom členom Kremnického baníckeho spolku – Ladislavovi Fuskovi, Jánovi Gyurekovi a Jozefovi Kriegerovi za aktívnu spolkovú činnosť a podporu baníckych tradícií čestný odznak ministra hospodárstva SR „Za zachovávanie tradícií“.

Sobotňajšie popoludnie mohli účastníci stretnutia stráviť sledovaním bohatého programu na pódiu na námestí alebo sa mohli zúčastniť fakultatívnych výletov do okolia Kremnice – do vodnej elektrárne Turček, na krahulskú vyhliadku alebo na Skalku. Cestou z Turčeka sa zastavili v Strede Európy pri kostole sv. Jána, kde bola odhalená informačná tabuľa, ktorú dal vyhotoviť Kremnický banícky spolok. Pred odchodom z nášho krásneho mesta si každý z účastníkov mohol vlastnoručne vyraziť pamätnú mincu, tak ako to urobil rímsky kráľ Jozef II a jeho brat princ Leopold pri návšteve Kremnice v roku 1764. Vtedy si obidvaja vyrazili mincu v hodnote jedného toliara.

Na záver nášho príspevku by sme sa chceli poďakovať zamestnancom expozície Mincovne, NBS - Múzea mincí a medailí, Informačného centra, Mestského kultúrneho strediska,  Základnej školy na Angyalovej ulici, miestnym podnikateľom a ich zamestnancom, dobrovoľníkom zo zväzu turistov a  ďalším, ktorí sa postarali o spokojnosť našich hostí a účastníkov.

Ďakujeme všetkým členom Kremnického baníckeho spolku, ktorí pomáhali pri organizovaní tohto podujatia.