Rok 2010

14. január 2010  Návšteva z Kuby

                    Na pozvanie Banskoštiavnického-Hodrušského spolku sa 13 členov nášho spolku zúčastnilo na slávnostnej schôdzy usporiadanej na počesť 50. výročia spolupráce slovenských baníckych odborníkov s kubánskymi baníkmi.  Pri tejto príležitosti Jeho excelenica David Pavlovich Escalona, veľvyslanec Kubánskej republiky na Slovensku,  odovzdal pamätné listy baníckym odborníkom z Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice a Kremnice, ktorí pôsobili na Kube. Vo svojom prejave vysoko ohodnotil poskytnutú pomoc od našich odborníkov. Po tomto stretnutí sa kubánsky veľvyslanec a všetci pozvaní hostia zúčastnili šachtágu.

 

22. máj 2010   Pietna spomienka Šturc

                    Na tejto pietnej spomienke sa na pozvanie Kremnického baníckeho spolku zúčastnili aj zástupcovia spolkov z Banskej Štiavnice, Pezinka, Španej Doliny, Spišskej Novej Vsi a Handlovej. Pri prepadlisku Šturc sa najprv konala ekumenická bohoslužba, pri mohyle obetiam baníckeho nešťastia zaspievali členky spevokolu Chorus Cremniciensis. Po oficiálnej časti sa pre pozvaných hostí zorganizovala prehliadka Banského múzea Andrej štôlňa a po nej sa o príjemnú náladu postarala hudobná skupina Majerovci z obce Horná Ves.

 

3.  jún 2010  Slovenská banská cesta 

                    Zástupcovia Kremnického baníckeho spolku sa zúčastnili porady ohľadom Slovenskej banskej cesty, ktorá sa konala na MH SR v Bratislave. Touto témou sa zaoberali aj neskôr na zasadnutiach Združenia baníckych spolkov a cechov a vtedajší predseda nášho spolku Norbert Boldiš na Mestskom zastupiteľstve dňa 24.3.2011 v bode rôznom oznámil, že v rámci nášho mesta sa na niektorých objektoch bude môcť použiť logo Slovenskej banskej cesty. (zápisnica MsZ 04/2011).

www.slovenskabanskacesta.sk/centra_kremnica1.htm

 

17.  jún 2010  Zasadnutie Rady ZBSC v Kremnici  

                    Zasadnutie Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska (ZBSC) sa konalo vo vinotéke Biely Bocian. Na tomto stretnutí prijala Rady niekoľko záverov týkajúcich sa predovšetkým projektu Slovenská banská cesta (SBC). Rada považuje za správne a potrebné pokračovať v projekte SBC; s vedením Slovenskej železnej cesty prerokovať možnosti spolupráce a zabezpečiť tak jednotný a efektívny postup v jednotlivých regiónoch; v spolupráci so SBM v Banskej Štiavnici aktualizovať zoznam pamiatok zaradených do projektu SBC; nadviazať spoluprácu s orgánmi miestnej samosprávy, v ktorých sa nachádzajú pamiatky na banícku históriu, prejednať spôsoby spolupráce a ich ochrany a závery zhrnúť do uznesení pre schválenie obecnými a miestnymi zastupiteľstvami. Ďalej navrhuje pokračovať v rokovaniach s SACR a organizáciami cestovného ruch v regiónoch s cieľom využitia ponuky baníckych pamiatok pre ich ponukové programy. Využívať možnosti spoločnej účasti a prezentácie na veľtrhoch so zameraním na cestovný ruch a iné podobné aktivity, a ďalšie závery, ktoré sú súčasťou zápisnice prístupnej pre jednotlivé spolky a cechy Združenia.  www.zbsc.eu/usmer.php

 

24.  júl  2010  Banícky deň  

                    Banícky deň sa tento rok konal tradične na Annu, tak ako tomu bolo v minulosti spolu s kremnickým jarmokom. Účastníci nášho spolku sa stretli pred sídlom spolku Cremnicium o 13:00. Sprievod prešiel na Štefánikovo námestie, kde sa program začal baníckou hymnou a pozdravom predsedu Banskoštiavnického-Hodrušského spolku Ing. Richardom Kaňom. Potom vystúpil folklórny súbor Hron. Pre pozvaných hostí bolo pripravené spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe Majerovci.

 

10.  september 2010  Salamander   

                    Deväť členov nášho spolku navštívilo Banskú Štiavnicu a zúčastnilo sa v tradičnom baníckom sprievode Salamander, aby dôstojne prezentovali bývalé slobodné kráľovské a hlavné banské mesto Kremnica. Bola to ako vždy veľkolepá oslava histórie baníctva, ktorej sa zúčastnili aj baníci z Maďarska a Poľska.

 

10.- 12.  september 2010  Stříbro   

                    V tom istom čase ako sa konal Slamander v Štiavnici, predseda spolku Norbert Boldiš a člen spolku Daniel Ďurian, prezentovali naše mesto na 14. stretnutí českých baníckych miest a obcí v starobylom baníckom meste Střibro. 

 

8.  október 2010  Náučné chodníky   

                    V tento deň boli oficiálne otvorené Náučné chodníky po stopách baníckej činnosti, ktoré sú v starostlivosti občianskeho združenia Kalvária.  S opravou a vyčistením chodníkov pomohli aj členovia nášho spolku: Jozef Krieger, Ladislav Fusko, Ján Gyurek, Ivan Čillík, Rudolf Gretsch a Daniel Ďurian, ktorí spolu s 20 dobrovoľníkmi s medzinárodného tábora INEX naplno využili desať dní a vykonali kus práce, za čo im ZDAR BOH! V deň otvorenia nás navštívili aj členovia baníckeho cechu Herrengrund zo Španej Doliny, ktorí si spolu s nami vychutnali krásnu jesennú prechádzku po stopách baníckej činnosti v Kremnici.