Rok 2014

Český Krumlov 26.9. - 28.9.2014 

          Počas posledného septembrového víkendu sme sa zúčastnili 18. stretnutia českých banských miest a obcí.  Reprezentovali sme Kremnický banícky spolok, ako aj bývalé slobodné kráľovské a hlavné banské mesto Kremnica. Zvolaním "Kremnica zdraví Český Krumlov" sme pozdravili obyvateľov mesta. Banícky sprievod historickým centrom mesta bol zatiaľ najdlhší, ktorý sme doteraz prešli. 

        V miestach, kde sa konali oficiálne časti programu sme stretli svojich priateľov z českých spolkov a cechov, ktorí pred mesiacom navštívili Kremnicu počas 7. stretnutia banskách miest a obcí Slovenska. Videoreportáž zo stretnutia si môžete pozrieť na stránke youtu.be/rgd2jbln6F0.

 

Zdar Boh!

7.6. 2014   Pietna spomienka Šturec

 

Spomienková slávnosť pri príležitosti 571. výročia banského nešťastia v Šturci sa uskutočnila v sobotu dňa 7.6.2014. Sprievod začal o 15:00 od šachty Ferdinand, po sprievode asi o 16:00 sa  konala ekumenická bohoslužba, po nej sme položili kvety a zapálili kahanec pri pamätníku. Tento rok sa  v  rámci tejto akcie nekonal šachtág,  touto baníckou slávnosťou bude oficiálne zahájené stretnutie banských miest a obcí v auguste.  Od pamätníka sme sa všetci presunuli k baníckemu "tancpľacu", kde sme sa pripojili k zlatokopom, ktorí  mali v tento deň Majstrovstvá v ryžovaní zlata pod názvom Kremnická zlatinka 2014.  Čakalo nás tu pohostenie, a keď sme nabrali nových síl, niektorí z nás sa zúčastnili súťaže v ryžovaní zlata, potom nasledoval pivný súboj medzi baníkmi a zlatokopmi. Samozrejme, že vyhrali baníci. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili a prišli si  uctiť pamiatku obetiam jedného z najväčších banských nešťastí na Slovensku.

 

 

Ďalšie fotografie na webovej stránke: www.ivancillik.eu/44828-kremnica-banictvo-sturec-2014

 

18. 4. 2014   Stráženie Božieho hrobu na Veľký piatok

       

            Tento rok sme sa pokúsili o obnovu tradície, ktorá má hlboké korene v minulosti. Dvaja členovia nášho spolku strážili Boží hrob prvé dve polhodiny v slávnostnej uniforme v loretánskej kaplnke. 

        Stráženie Božieho hrobu je súčasťou Veľkej noci, najvýznamnejších kresťanských sviatkov. Zvyčajne sa začína na Veľký piatok po večerných obradoch a trvá až do nedele rána. Tradične ho stráži "uniformovaná zložka" obce. Niekde sú to hasiči, ako napríklad v obci Podolinec alebo Nová  Ľubovňa, v Kežmarku kedysi strážili vojaci miestnej posádky, ktorej súčasťou bol oddiel označovaný ako "hrobová stráž", dnes sú to muži v historických rovnošatách. V baníckych mestách to boli baníci v slávnostných uniformách. Tí skôr narodení v našom meste si to určite pamätajú. 

        Táto tradícia je alegóriou rímskych vojakov strážiacich pochované telo Ježiša Krista na rozkaz Piláta od jeho pochovania až do zmŕtvychvstania. V Kremnici sa Boží hrob stráži od 17:00 hod Veľkého piatku do 17:00 hod Bielej soboty v polhodinových intervaloch.

11. 4. 2014   Valné zhromaždenie 

        V piatok 11.4.2014 sa konalo Valné zhromaždenie Kremnického baníckeho spolku o 17:00 hod. vo vinotéke Biely Bocian. Trvalo kratšie ako minulý rok a nevolili sme členov výboru, ktorí sa podľa nových stanov platných z 12.4.2014 volia každé dva roky. Na VZ sa zúčastnilo 30 členov z celkového počtu 59, čím bolo VZ uznášania schopné. VZ prebiehalo podľa schváleného programu. Začali sme baníckou hymnou Banícky stav.

        Ing. Dušan Roob otvoril VZ, všetkých privítal a predniesol návrh programu, zloženie mandátovej a návrhovej komisie, ktoré bolo jednomyseľne schválené. Potom predniesol správu o činnosti spolku za rok 2013. Terézia Kriegerová prečítala správu o hospodárení za rok 2013 a Ing. Agnesa Horská správu Kontrolnej a revíznej komisie za rok 2013. Všetky správy zobralo VZ na vedomie.

        Ing. Dušan Roob prečítal návrh plánu na rok 2014 a navrhol schváliť vyrovnaný rozpočet na rok 2014. Plán aj rozpočet boli jednomyseľne schválené. Ďalším bodom bolo informovanie prítomných o prípravách na 7. stretnutie banských miest a obcí v Kremnici. K tomuto bodu sa vyjadrili Ing. Dušan Roob (predseda spolku), Norbert Boldiš (ako poslanec mesta), Mgr. Richard Horváth (podpredseda spolku).

        Do diskusie sa prihlásil Ing. Dušan Roob, ktorý predniesol návrh na vylúčenie 7 členov v zmysle platných stanov nášho spolku. Návrh bol jednomyseľne schválený. Prítomným členom boli odovzdané nové členské preukazy a týmto sa straré stali neplatnými. Po prečítaní návrhu uznesenia a jeho jednomyseľným schválením nasledovala banícka hymna Zdar Boh hore a VZ bolo po dvoch hodinách ukončené.

        Bližšie informácie sú v zápisnici, ktorá bude k dispozícii v kancelárii spolku do 10 dní od konania VZ. 

19.3.2014, Hodruša - Hámre   V. Rudobanský šachtág 

 

        Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a Slovenská banská s.r.o. dňa 19.3.2014 v priestoroch hotela Salamandra Resort v Hodruši-Hámroch zorganizovali v poradí už 5. Rudnobanský spolu s 3. Rozálčianskym šachtágom. Vzhľadom k príjemnému a významnému dátumu sa podujatie úspešne spojilo s už 14.-tym ročníkom Jozefovského stretnutia. Podujatie sa konalo v predvečer konania Valného zhromaždenia Združenia banískych spolkov a cechov Slovenska a zúčastnili sa ho viaceré významné osobnosti Slovenského baníctva – zástupcovia vedenia a prevádzok podniku Rudné Bane š.p., Slovenskej banskej komory, príslušných ministerstiev, zástupcovia blízkych baníckych spokov a cechov ako aj zástupcovia národných združení Česka, Polska, Maďarska a Euromines, ktorí mali pri tejto príležitosti spoločné rokovania.  (prevzaté zo stránky www.prvybanickyspolok.sk)

        Za náš spolok sa zúčastnili štyria členova spolu s predsedom Dušanom Roobom, ktorý zastupoval náš spolok aj na Valnom zhromaždení Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Fotografie z tejto akcie sú na stránke: prvybanickyspolok.sk/albumy/sachtagy-5-rudnobansky-3-rozalciansky-14-jozefovske-stretnutie

      

30.1.2014, Bratislava  Prijatie u predsedu vlády 

       Vo štvrtok 30.1.2014 sa predseda Ing. Dušan Roob a členka nášho spolku RNDr. Lenka Matúšková zúčastnili stretnutia s predsedom vlády SR Róbertom Ficom.

Pozrite si:  www.vlada.gov.sk/banictvo-ma-na-slovensku-stale-obrovsky-potencial/

                                                                        

21.1.2014, VII. Handlovský šachtág

        Už po siedmy raz organizoval Handlovský banícky spolok tradičnú banícku slávnosť pôvodne uskutočňovanú študentami baníckej akadémie. Tento rok zaznamenali rekordnú účasť, prišlo až 165 pozvaných hostí. Za náš spolok boli na šachtágu  štyria členovia na čele s predsedom Dušanom Roobom. Program bol bohatý, do HBS prijali piatich nových členov netradičným spôsobom - krstom s pivom a baníci z Handlovej predviedli krátku a spomalenú ukážku novej olympijskej disciplíny - skok cez fokoš. Viac o tejto skvelej akcii, ako aj o baníckej cti a súdržnosti sa dozviete v krátkej reportáži lokálnej televízie RTV Prievidza.

odkaz na videoreportážwww.rtvprievidza.sk/home/handlova/1590-vii-handlovsky-sachtag-rekord-v-ucasti

                                                                          

10.1.2014, Bratislava  Novoročné prijatie u prezidenta SR 


 

        Za náš banícky spolok sa stretnutia zúčastnili Ing. Dušan Roob, predseda a Mgr. Richard Horváth, podpredseda spolku.

pozrite si:  https://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=18693

                      https://www.teraz.sk/ekonomika/banictvo-gasparovic-prijatie/70119-clanok.html