Stanovy

 

STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA

Kremnický banícky spolok

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

 1. Občianske združenie má názov  Kremnický banícky spolok (ďalej len spolok).       
 2. Sídlom občianskeho združenia je Kremnica, Štefánikovo námestie 3/5, 967 01       
 3. Občianske združenie (ďalej len združenie) je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
 4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
 5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

 

 

Článok 2

Cieľ a činnosť

 1. Cieľom združenia je podporovať obnovovanie, udržiavanie a rozvíjanie baníckych zvykov a tradícií.
 2. Cieľ združenia bude napĺňaný najmä týmito formami:
 • realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na  rozvíjanie a šírenie poznatkov o baníctve, hlavne o Kremnici a blízkom okolí,
 • organizácia voľno-časových akcií pre verejnosť s cieľom propagácie kremnického baníckeho regiónu u nás a v zahraničí,
 • podieľať sa na publikačnej činnosti so zameraním na históriu a súčasný stav kremnického baníckeho regiónu,
 • aktívne sa zúčastňovať na akciách mimo regiónu Kremnice so zameraním na banícke zvyky a tradície, a tak propagovať banícku históriu mesta Kremnica,
 • vyhľadávanie, obnova a starostlivosť o banícke technické pamiatky,
 • spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

 

Článok 3

Členstvo

 1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
 2. Druhy členstva:
  1. riadny člen – fyzická osoba, ktorá bola prijatá za člena združenia podľa odseku 3 tohto článku, má práva a povinnosti podľa článku 4,
  2. kolektívny člen – právnická osoba, ktorá sa aktívne podieľa na činnosti združenia, platí členský príspevok v lehote a vo výške dvojnásobku členského príspevku stanoveného valným zhromaždením, má právo vyslať jedného delegáta a právo jedného hlasu na valnom zhromaždení,
  3. čestný člen – fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa aktívne podieľa na propagácii a činnosti združenia, je oslobodený od platenia členského príspevku, nemá právo hlasovať na valnom zhromaždení, má právo podávať konštruktívne návrhy na fungovanie združenia.
 3. Členstvo vzniká na základe:
  1. podania písomnej prihlášky o členstvo v združení, v ktorej záujemca vysloví súhlas so stanovami združenia,
  2. zaplatením členského príspevku za príslušný kalendárny rok, ktorého výšku stanovuje valné zhromaždenie,
  3. schválenia výboru združenia  o prijatí za člena, výbor združenia potom na najbližšom valnom zhromaždení informuje o novoprijatých členoch.
 4. Členstvo zaniká:

      a)  vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia  

                                   výboru združenia,

            b)  vylúčením   - členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení,

            c)  úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

            d)  zánikom združenia.

   

 5.   Člen môže byť vylúčený ak:

            a) nezaplatil členský príspevok za uplynulú lehotu stanovenú valným zhromaždením,

            b) nedodržiava stanovy spolku,

            c) svojím konaním vystupuje proti cieľom združenia a poškodzuje dobré meno spolku,

            d) nezúčastňuje sa aktívne činnosti spolku po dobu troch za sebou idúcich rokov.

 

6.    Pozastavenie členstva môže nastať:

 • v odôvodnených prípadoch, ak člen združenia svojim konaním, publicitou alebo vystupovaním verejne poškodzoval záujmy a dobré meno združenia,
 • pozastavenie, resp. opätovné pokračovanie členstva musí byť prehodnotené a schválené výborom združenia, musí byť o tom vyhotovený písomný zápis z rokovania výboru združenia a člen musí byť o tomto rozhodnutí písomne vyrozumený,
 • počas doby trvania pozastaveného členstva, nie je takýto člen oprávnený využívať akékoľvek výhody členstva v združení, nemá práva riadneho člena podľa článku 4.
 • členstvo môže byť pozastavená maximálne na dobu 6 mesiacov, ak v tejto lehote nedôjde k náprave bude člen vylúčený podľa odseku 4.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:

a)  zúčastňovať sa valného zhromaždenia a hlasovať na ňom,

b)  zúčastňovať sa na činnosti združenia,

            c)  voliť a byť volený do orgánov združenia,

            d)  predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,

            e)  byť pravidelne informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a o činnosti

                 a hospodárení združenia.

 

 1. Člen má tieto povinnosti:
 1. dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy združenia,
 2. plniť uznesenia orgánov združenia,
 3. aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
 4. riadne a včas platiť členské príspevky v lehote a vo výške stanovenej valným zhromaždením.

 

Článok  5

Partnerstvo

 1. Partner združenia je fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce spolupracovať so združením pri plnení cieľa združenia jednou alebo niekoľkými formami uvedenými v článku 2 a  nechce byť členom združenia.
 2. Fyzická alebo právnická osoba sa môže na základe podpísanej Dohody o partnerskej spolupráci (ďalej len dohoda)  stať partnerom združenia. Táto dohoda upravuje právny vzťah medzi partnermi.
 3. Text tejto dohody je tvorený spoločne a obsahuje: cieľ spolupráce partnerov, vyjadrenie záujmu jednotlivých partnerov podieľať sa na realizácii cieľa, definovanie spôsobu spolupráce.
 4. Partner združenia sa riadi ustanoveniami dohody. Partner združenia sa neriadi stanovami združenia.

 

Článok 6

Orgány združenia

 

      1.  Orgánmi združenia sú:

            a)  valné zhromaždenie,

            b)  výbor združenia

            c)  štatutárny orgán

            d)  revízna komisia

 

2.  Združenie môže zriadiť aj ďalšie orgány na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Na 

     plnenie konkrétnych úloh si združenie zriaďuje pracovné komisie.

 

 

Článok 7

Valné zhromaždenie

 

        1.  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.

        2.  Valné zhromaždenie:

 • schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,
 • schvaľuje volebný a rokovací poriadok združenia,
 • schvaľuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov,
 • volí a odvoláva členov výboru,
 • volí a odvoláva členov revíznej komisie,
 • rozhoduje o zrušení členstva,
 • schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,
 • rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,
 • rozhoduje o zrušení združenia alebo o jeho zlúčení z iným občianskym združením,
 • odsúhlasuje členstvo v iných združeniach,
 • rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov združenia.
 1. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výbor združenia podľa potreby, najmenej jedenkrát do  roka. Výbor združenia zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia. V takom prípade výbor združenia zvolá valné zhromaždenie do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.
 2. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň  hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.
 1. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak boli pozvaní všetci členovia združenia a ak je prítomný predseda alebo podpredseda výboru združenia a prítomní členovia predstavujú nadpolovičnú väčšinu členov. Ak nie je v čase stanovenom ako začiatok schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov, valné zhromaždenie sa po hodinovom čakaní považuje za uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.
 2.  Fyzická osoba musí svoje hlasovacie právo uplatňovať osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby. Právnické osoby musia svoje hlasovacie právo uplatňovať prostredníctvom orgánu, ktorý má oprávnenie na zastupovanie.
 3. Platný hlas člena združenia na valnom zhromaždení má len ten člen, ktorý do termínu konania valného zhromaždenia má uhradený členský príspevok v lehote a v plnej výške stanovenej predchádzajúcim valným zhromaždením.

 

Článok 8

Výbor združenia

 1. Výbor združenia (ďalej len výbor) je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 1. Výbor má 7 členov ( predseda, 2 podpredsedovia, tajomník, hospodár, 2 členovia), ktorých funkčné  obdobie sú 2 roky. Schádza sa najmenej raz za štvrťrok kalendárneho roka, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Výbor združenia je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.
 2.   Výbor:
 • volí spomedzi svojich členov predsedu, podpredsedov, tajomníka, hospodára a odvoláva ich,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
 • vypracováva ročný plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu, správu  o hospodárení združenia a predkladá ich na schválenie valnému zhromaždeniu,
 • rozhoduje o prijatí člena združenia a informuje valné zhromaždenie o novoprijatých členoch,
 • schvaľuje zriadenie pracovných komisií,
 • hospodári s majetkom združenia,
 • poskytuje informácie členom združenia,
 • poskytuje revíznej komisii podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o schôdzach výboru a poskytuje jej zápisnice z týchto schôdzí,
 •    rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch  mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
 •    ustanovuje likvidátora a určuje spôsob likvidácie v prípade likvidácie združenia.

 

 1. Na čele výboru je predseda výboru, ktorý riadi činnosť združenia, zvoláva, pripravuje a riadi schôdze výboru a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určujú stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo výboru.
 2. Na schôdze výboru možno prizvať hostí s cieľom poradenstva vo všeobecne dôležitých otázkach.
 3. Zo schôdze výboru vyhotoví  predsedom alebo podpredsedom poverený člen výboru zápisnicu. Zápisnice z výboru združenie uchováva po dobu päť rokov po skončení funkčného obdobia výboru.

 

Článok 9

Štatutárny orgán

 

 1. Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a podpredseda výboru. Ak predseda alebo podpredseda nemôže vykonávať svoju funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nové predsedu alebo podpredsedu vykonáva jeho funkciu a funkciu štatutárneho orgánu združenia vybraný člen výboru. V mene združenia preto konajú vždy minimálne dve osoby výboru.
 2. Štatutárne  orgány združenia zastupujú záujmy združenia smerom navonok a pritom sú viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a výboru. Pri zastupovaní združenia navonok vystupuje predseda výboru ako predseda združenia a podpredseda výboru ako podpredseda združenia.

 

Článok 10

Revízna komisia

 

1.  Revízna komisia (ďalej len RK) je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2.  Členstvo v RK je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

3.  RK má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu RK. RK sa schádza najmenej 1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK. RK je    

   uznášania schopná,  ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v        prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu  RK.

4.  Revízna komisia:

 • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje výbor na nedostatky a navrhuje mu   riešenia na ich odstránenie,
 • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku, upozorňuje výbor na zistené porušenie právnych predpisov a stanov,
 • kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a výboru,
 • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného výborom,
 • prešetruje sťažnosti členov združenia,
 • predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

5. Zo zasadnutí revíznej komisie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré združenie uschováva po dobu päť rokov po skončení funkčného obdobia revíznej komisie.

6. Členovia revíznej komisie sú volení valným zhromaždením na obdobie dvoch rokoch.

 

 

Článok 11

Hospodárenie združenia

 

1.  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.  Príjmami združenia sú:

          -  dobrovoľné členské príspevky, ktorých výšku a lehotu určuje valné zhromaždenie,

          -  dary od fyzických osôb a právnických osôb,

          -  dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,

          -  dotácie a nenávratné príspevky od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,

          -  príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,

          -  návratné zdroje financovania,

          -  pôžičky, úvery a úroky,

          - 2% z daní

 

 1. Výdavkami združenia sú:

                -    výdavky na hlavnú činnosť združenia,

                -    výdavky na administratívnu správu združenia.

 

        4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje za príslušný kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá             výbor na schválenie valnému zhromaždeniu.

        5. Za hospodárenie zodpovedá  výbor združenia.

 1. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.
 2. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.
 3. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce  obdobie.
 4. Účtovnú evidenciu vedie a správu o hospodárení spolku 1x ročne vypracováva hospodár združenia.

 

Článok 12

Zánik združenia

 

1.  Združenie zaniká:

 1. dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením, o zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov,
 2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení

 

2. Ak zaniká združenie rozpustením, výbor ustanoví likvidátora. Činnosť likvidátora sa riadi zákonnými predpismi, týmito stanovami a rozhodnutím valného      zhromaždenia.

3. Oznámenie zániku rozpustením resp. návrh na výmaz podáva predseda výboru.

4. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo     právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

 

Článok 13

Záverečné ustanovenia

 

1.  Tieto stanovy menia a dopĺňajú stanovy zo dňa 19. septembra 2009 a nadobúdajú platnosť a  účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2.  Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

3.  Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných     všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

V Kremnici 12.4.2013