27. máj 2023 Pietna spomienka Šturec, Kremnica

08.01.2023 09:09

        Spomienková slávnosť pri príležitosti 580. výročia banského nešťastia v Šturci sa uskutoční v sobotu dňa 27.05.2023. Sprievod začne o 15:00 od šachty Ferdinand, po sprievode asi o 15:45 sa   bude konať ekumenická bohoslužba, po nej sa položia kvety a zapáli kahanec pri pamätníku. Potom  sa spolu presunieme na banícky "tancpľac", kde bude pohostenie pre pozvaných hostí. Čas začiatku sa ešte môže zmeniť podľa aktuálnej situácie. Sledujte prosím novinky na úvodnej stránke. 

        Tento zával bol spôsobený troma faktormi, jednak geologickou stavbou, ďalej banskou činnosťou a nakoniec zemetrasením, pri ktorom sa prelomili piliere v štôlňach a došlo k zasypaniu časti bane. Koľko obetí si toto nešťastie vyžiadalo, o tom niet hodnoverných písomných dôkazov. V jednej rodinnej kronike sa spomína 131 baníkov, v ďalšej až 400.  Legenda hovorí o "Božom treste" pre baníkov, ktorí na turičnú sobotu, päťdesiaty deň po Veľkej noci, keď sa na lúkach práskalo bičom a v chotároch čistili studničky, sfárali do bane napriek tomu, že sa im zjavil permoník a vyzval ich aby prestali pracovať a oddychovali počas cirkevného sviatku.

 

            "Na pamätníku, ktorý bol odhalený v Kremnici - Šturci v roku 1993 čítame tento epitaf: "Všetkým baníkom, ktorých slnko života navždy zhaslo v mene slnka, symbolu zlata, bohatstva a slávy iných". Tento epitaf upriamuje našu myseľ na skutočnosť, že baník nikdy nekopal alebo neťažil skvosty prírody pre svoju vlastnú slávu, ale pre slávu iných. Preto je potrebné, aby si deň obetí banských nešťastí pripomínali všetci ľudia dobrej vôle nielen na Slovensku, ale aj v celom civilizovanom svete, keďže náš pamätný deň je jediným pamätným dňom oficiálne uznaným v zákone o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v celom civilizovanom svete."    (JUDr. Dušan Vilim, výkonný tajomník Združenia, autor návrhu zákona, Montanrevue 3/2001, príspevok k príležitosti 10. augusta - pamätného dňa obetí banských nešťastí)